Η Εταιρεία Μας

Unlocking the Beauty of Lefkada: Your Gateway to Premier Real Estate Lefkada, with its stunning landscapes, crystal-clear waters, and captivating charm, is a paradise that many dream of calling home. Known for its remarkable beauty and welcoming atmosphere, this Ionian island has become an increasingly desirable destination for individuals seeking to invest in real estate. Whether you’re in the market for a vacation home, a permanent residence, or a lucrative investment opportunity, Lefkada offers a wide range of real estate options to suit your preferences. In this comprehensive guide, we will delve into the world of real estate in Lefkada, offering insight into properties for sale, homes, and land that await your exploration. Discovering Lefkada’s Real Estate Market Lefkada’s real estate market is a treasure trove of possibilities. From enchanting villas to picturesque land parcels, it caters to diverse tastes and requirements. Whether you are looking for a seaside oasis, a tranquil rural retreat, or an investment opportunity, Lefkada has it all. Properties for Sale in Lefkada Imagine waking up to the gentle sound of waves and the breathtaking views of the Ionian Sea right from your bedroom window. Properties for sale in Lefkada can turn this dream into a reality. With a wide variety of homes, villas, and apartments, there’s something for everyone. Whether you seek a modern, minimalistic design or a traditional, stone-built villa, Lefkada’s real estate offerings are sure to please. Homes for Sale in Lefkada Homes for sale in Lefkada come in an array of styles and locations. You can find charming cottages nestled amidst olive groves, contemporary beachfront villas, or elegant townhouses in the island’s charming villages. The appeal of Lefkada’s homes is not limited to their architecture but also extends to their idyllic settings. Imagine savoring a glass of local wine on your veranda, watching the sunset paint the sky with hues of orange and pink over the calm waters of Lefkada. Land for Sale in Lefkada If you’re yearning for a custom-built dream home, buying land in Lefkada is an excellent option. The island offers plots of land that range from spacious to more compact, allowing you to create the perfect abode that suits your desires. From lush, green landscapes to panoramic sea views, these land parcels provide a blank canvas for your vision of Lefkada living. Real Estate Investment in Lefkada Beyond the allure of Lefkada as a beautiful destination for personal residence, it also presents itself as a promising hub for real estate investment. With a growing tourism industry and the increasing popularity of this island as a vacation destination, purchasing properties for short-term rentals can provide a substantial return on investment. There’s no shortage of opportunities to explore in this thriving sector of the Lefkada real estate market. The Porto Katsiki Estate Advantage At Porto Katsiki Estate, we understand the unique and diverse needs of those seeking real estate opportunities in Lefkada. Our dedicated team is well-acquainted with the intricacies of the local market and offers an extensive portfolio of properties, homes, and land for sale. We take pride in being your trusted partner in navigating the world of Lefkada real estate. Properties for Sale in Lefkada Our listings include a wide range of properties for sale, from stunning villas with private pools to cozy apartments in charming villages. Lefkada’s real estate scene has something for every taste, and we are here to help you explore the best options. Homes for Sale in Lefkada Lefkada boasts a variety of homes for sale, each with its own unique character. Our portfolio includes homes with sea views, traditional stone houses, and modern residences equipped with the latest amenities. We’ll assist you in finding your ideal Lefkada home. Land for Sale in Lefkada For those who wish to build their dream home from the ground up, our collection of land for sale in Lefkada provides an array of possibilities. From small plots perfect for a cozy cottage to larger parcels for grander projects, the choice is yours. Real Estate Investment in Lefkada Investing in Lefkada’s real estate market can be a lucrative endeavor. Whether you’re considering short-term vacation rentals or long-term residential investments, we can guide you in making informed decisions that align with your financial goals. Lefkada’s Natural Beauty Lefkada, often referred to as “Lefkas,” is famous for its pristine beaches, lush mountains, and sparkling turquoise waters. The island offers a unique blend of natural beauty and cultural richness that beckons to visitors from around the world. One of the island’s most iconic and awe-inspiring sites is Porto Katsiki, which served as the inspiration for our name. With our office nestled in this paradise, we are committed to helping you find real estate opportunities that match the breathtaking scenery of Lefkada. Why Invest in Lefkada Real Estate? The decision to invest in real estate in Lefkada is not only a financial one but also an investment in the unparalleled quality of life that the island offers. Here are some compelling reasons to consider Lefkada as your real estate destination: 1. Natural Beauty: Lefkada is a place of natural wonder. From its famous beaches like Porto Katsiki and Egremni to its lush green hills and valleys, the island boasts some of the most spectacular landscapes in Greece. Investing in Lefkada real estate means owning a piece of this natural paradise. 2. Accessibility: Lefkada is connected to the mainland by a floating bridge, making it easily accessible by car. You can reach the island from the mainland in less than five hours from Athens, and there are frequent ferry connections as well. The nearby Aktion National Airport also makes it accessible by air. 3. Lifestyle: Life on Lefkada is relaxed and in tune with nature. You can enjoy outdoor activities such as hiking, sailing, and water sports, or simply unwind on the stunning beaches. The island is also known for its rich culinary culture, offering delicious local cuisine and fresh seafood. 4. Tourism Potential: The island’s growing popularity as a tourist destination offers substantial potential for rental income if you choose to invest in vacation properties. With its stunning landscapes and crystal-clear waters, Lefkada attracts visitors year-round. 5. Cultural Heritage: Lefkada is not only about natural beauty; it’s also steeped in history and culture. Explore the charming villages, visit ancient ruins, and immerse yourself in the island’s rich heritage. The Lefkada Realty Experience At Porto Katsiki Estate, we provide a personalized and comprehensive real estate service that goes beyond just property listings. We understand that buying real estate is not just a financial transaction but a life-changing experience, and our team is dedicated to guiding you through every step of the process. Here’s what you can expect when you work with us: Expertise: Our team comprises real estate experts with in-depth knowledge of the Lefkada market. We stay informed about the latest market trends, legal requirements, and local nuances to provide you with the most accurate and up-to-date information. Tailored Solutions: We believe in understanding your unique needs and preferences. Our team takes the time to listen to your requirements and curate a selection of properties that align with your goals and lifestyle. Local Insight: With our office located in the heart of Lefkada, we have an intimate understanding of the island’s neighborhoods, amenities, and local communities. Our knowledge helps you make well-informed decisions. Legal Guidance: Navigating the legal aspects of real estate transactions can be complex, especially in a foreign country. We work with trusted legal professionals who can assist you in understanding the legal requirements and ensuring a smooth transaction. Property Management: For those considering real estate investment in Lefkada, our property management services can help you maintain and market your property for rentals, ensuring a hassle-free experience. Exceptional Service: We are committed to providing a seamless and enjoyable experience from the moment you engage with us until you are handed the keys to your new property. Your satisfaction is our top priority. Properties for Sale in Lefkada The Lefkada real estate market is dynamic and diverse, offering a wide range of properties for sale to meet different preferences and lifestyles. Let’s explore some of the key property types you can find on the island: Seaside Villas: Lefkada is renowned for its stunning coastline, and owning a seaside villa allows you to wake up to the sound of the waves and panoramic sea views. Seaside villas offer a luxurious and tranquil lifestyle, with some even providing direct access to private beaches. Traditional Stone Houses: For those who appreciate the charm of traditional architecture, Lefkada boasts a selection of beautifully restored stone houses. These homes often come with lush gardens and are ideal for those seeking a taste of local culture. Modern Residences: If contemporary design and modern amenities are your preferences, Lefkada offers a range of modern residences equipped with the latest technology and stylish features. These properties provide a comfortable and convenient living experience. Apartments and Townhouses: In the island’s charming villages, you’ll find a selection of apartments and townhouses that offer a sense of community and easy access to local amenities. They are perfect for those who want to be part of the local life. Rural Retreats: Lefkada’s countryside is dotted with rural retreats, including charming cottages and farmhouses. These properties provide a peaceful and secluded lifestyle amidst nature’s beauty. Land Parcels: If you have a specific vision for your dream home, purchasing land in Lefkada is an excellent choice. The island offers various land parcels with different sizes and characteristics, allowing you to create a custom residence that matches your desires. Homes for Sale in Lefkada Lefkada’s homes for sale encompass a wide range of styles and settings, catering to a diverse array of preferences. Whether you seek a tranquil escape in the countryside, a vibrant life in a village, or a modern beachfront oasis, you’re bound to find the perfect home for your unique lifestyle. Here’s an overview of the different types of homes available: Coastal Retreats: Lefkada is renowned for its stunning coastal areas, and many homes along the shoreline provide residents with breathtaking sea views, easy access to beaches, and the soothing sound of the waves. These coastal retreats offer a tranquil and luxurious living experience. Village Life: Lefkada is dotted with picturesque villages, each with its own charm and character. Homes in these villages are often traditional, exuding a sense of local culture and community. Living in a village home allows you to immerse yourself in the island’s rich heritage. Modern Living: If contemporary architecture, sleek design, and modern amenities are your preferences, you’ll find a selection of modern homes that cater to these desires. These properties often feature spacious interiors and high-end finishes. Country Homes: For those who appreciate the serenity of rural life, Lefkada’s countryside offers charming cottages, farmhouses, and rural estates. These properties come with ample land, ideal for gardening or simply enjoying the beauty of nature. Luxury Residences: Lefkada boasts luxury homes and estates that are appointed with high-end features and amenities. These properties are designed for those who seek an opulent lifestyle on the island. Village Townhouses: If you’re interested in a more communal setting, townhouses in Lefkada’s villages offer a sense of neighborhood and provide easy access to local shops and restaurants. Traditional Stone Houses: The island is rich in traditional stone houses, many of which have been lovingly restored to their former glory. These homes exude a sense of history and local heritage. Secluded Retreats: If privacy is a top priority, there are secluded homes in Lefkada that offer peace and tranquility away from the hustle and bustle of tourist areas. Land for Sale in Lefkada Purchasing land in Lefkada opens the door to creating a custom-built residence that perfectly aligns with your vision of an ideal home. The island offers land parcels with various sizes and characteristics, allowing you to choose the one that suits your plans. Here are some of the key factors to consider when exploring land for sale: 1. Size of the Land: Lefkada provides land parcels of different sizes, from compact plots suitable for smaller cottages to larger areas that can accommodate larger houses, gardens, and more. 2. Location: Consider where on the island you would like to build your dream home. The location can impact factors such as access to amenities, views, and the overall atmosphere. 3. Topography: The terrain of the land parcel is crucial. Some land may be flat and easy to build on, while others might be sloped or have unique features like cliffs or panoramic sea views. 4. Legal Requirements: Lefkada, like any place, has specific zoning and building regulations. It’s important to understand the legal requirements and permits necessary for building on the land. 5. Views and Scenery: Lefkada’s diverse landscape means you can choose land with specific views or features, whether it’s a sea view, mountain backdrop, or a combination of both. 6. Accessibility: Consider how easily the land parcel can be reached and whether there are nearby roads and utilities for building. 7. Utilities and Infrastructure: Ensure that the land parcel has access to utilities like water, electricity, and sewage systems. The presence of these services can affect your building plans. 8. Environmental Factors: Be aware of any environmental considerations for the land, as Lefkada’s natural beauty is highly regarded and protected. Building on ecologically sensitive land may come with restrictions. Real Estate Investment in Lefkada Lefkada’s real estate market presents a unique opportunity for those interested in real estate investment. The island’s combination of natural beauty, accessibility, and a growing tourism industry makes it an appealing choice for investors. Here are some key factors to consider when exploring real estate investment opportunities in Lefkada: 1. Short-Term Rentals: The island’s popularity as a tourist destination means there is a consistent demand for short-term vacation rentals. Investing in properties such as villas, apartments, or townhouses can yield a steady stream of rental income during the peak tourist season. 2. Long-Term Rentals: Lefkada also offers opportunities for long-term rentals, particularly in its villages and towns. Owning residential properties that are suitable for year-round living can provide stable rental income. 3. Capital Appreciation: Lefkada’s real estate market has shown a trend of capital appreciation over the years. Property values tend to increase, providing potential gains for investors when they decide to sell. 4. Property Management: For investors who may not be present on the island year-round, property management services can ensure that your investment is well-maintained and marketed to potential renters. This includes cleaning, maintenance, and handling guest inquiries. 5. Market Trends: Staying informed about market trends, demand patterns, and the latest real estate developments is crucial for making informed investment decisions. A trusted real estate partner like Porto Katsiki Estate can provide valuable insights into market dynamics. 6. Legal Considerations: As a foreign investor, it’s important to be aware of the legal requirements for property ownership and rental income. Understanding tax obligations and regulations is essential for a smooth investment experience. 7. Diversification: Consider diversifying your real estate investment portfolio in Lefkada. Different types of properties, locations, and rental strategies can spread risk and maximize returns. 8. Exit Strategy: Have a clear exit strategy in mind. Whether you plan to hold your investment long-term or intend to sell it at a certain point, having a defined strategy will help you make sound investment decisions. The Porto Katsiki Estate Advantage Porto Katsiki Estate is your trusted partner in exploring the world of Lefkada real estate. Our team is committed to providing you with the knowledge, expertise, and personalized service needed to make your real estate dreams a reality. Here are some of the ways we differentiate ourselves in the market: Expertise: Our team consists of real estate experts with an intimate understanding of the Lefkada market. We have a deep knowledge of the local real estate landscape, ensuring that you receive the most accurate and up-to-date information. Tailored Solutions: We understand that every client has unique needs and preferences. We take the time to listen to your requirements and create a curated selection of properties that align with your goals and lifestyle. Local Insight: With our office strategically located in the heart of Lefkada, we have an intimate understanding of the island’s neighborhoods, amenities, and local communities. Our local insight ensures that you make well-informed decisions. Legal Guidance: Navigating the legal aspects of real estate transactions can be complex, especially in a foreign country. We work closely with trusted legal professionals who can assist you in understanding the legal requirements and ensuring a smooth and secure transaction. Property Management: For those considering real estate investment in Lefkada, our property management services can help you maintain and market your property for rentals, ensuring a hassle-free experience and a source of consistent income. Exceptional Service: Your satisfaction is our top priority. From the moment you engage with us until you are handed the keys to your new property, we are committed to providing a seamless and enjoyable experience. Properties for Sale in Lefkada The Lefkada real estate market is dynamic and diverse, offering a wide range of properties for sale to meet different preferences and lifestyles. Let’s explore some of the key property types you can find on the island: Seaside Villas: Lefkada is known for its stunning coastline, and seaside villas offer a luxurious and tranquil living experience. Wake up to the sound of the waves and enjoy panoramic sea views. Traditional Stone Houses: Lefkada is rich in history, and many traditional stone houses have been lovingly restored. These homes offer a unique blend of heritage and comfort. Modern Residences: If you prefer contemporary design and modern amenities, you’ll find a range of modern residences with spacious interiors and high-end finishes. Apartments and Townhouses: Located in the island’s charming villages, apartments and townhouses offer a sense of community and easy access to local amenities. Country Homes: The countryside of Lefkada is dotted with charming cottages, farmhouses, and rural estates. These properties are ideal for those seeking a serene life in nature. Luxury Residences: For those who seek opulence, luxury homes and estates with high-end features and amenities are available to cater to your desires. Village Townhouses: Townhouses in Lefkada’s villages offer a communal atmosphere and provide easy access to local shops, restaurants, and the island’s vibrant culture. Secluded Retreats: If privacy is paramount, there are secluded homes that offer peace and tranquility away from the busier tourist areas. Homes for Sale in Lefkada Lefkada’s homes for sale come in a wide range of styles and settings to cater to diverse preferences. Whether you envision a tranquil life in the countryside, a vibrant experience in a village, or a modern beachfront haven, you’re bound to find the perfect home. Here’s an overview of the different types of homes you can explore: Coastal Retreats: Enjoy breathtaking sea views and direct access to beaches when you own a home along the coast. Coastal retreats offer a serene and luxurious living experience. Village Life: Lefkada’s picturesque villages offer homes with traditional charm, providing a sense of local culture and community. Immerse yourself in the island’s rich heritage. Modern Living: If sleek design and modern amenities are your preference, you’ll find a range of modern homes with spacious interiors and contemporary finishes. Country Homes: Appreciate the tranquility of rural life with charming cottages, farmhouses, and rural estates in Lefkada’s countryside. These properties offer a peaceful life amidst nature. Luxury Residences: Luxury homes and estates in Lefkada are appointed with high-end features and amenities, offering an opulent lifestyle. Village Townhouses: For those seeking a sense of community and convenience, townhouses in Lefkada’s villages provide easy access to local shops and restaurants. Traditional Stone Houses: The island is rich in traditional stone houses, many of which have been lovingly restored to their former glory. These homes exude a sense of history and local heritage. Secluded Retreats: If privacy is a top priority, there are secluded homes in Lefkada that offer peace and tranquility away from the busier tourist areas. Land for Sale in Lefkada Purchasing land in Lefkada offers a unique opportunity to create a custom-built residence that aligns perfectly with your vision of an ideal home. The island offers land parcels with various sizes and characteristics, allowing you to choose one that suits your plans. When exploring land for sale, consider these key factors: Size of the Land: Lefkada provides land parcels of different sizes, from compact plots suitable for smaller cottages to larger areas that can accommodate spacious houses, gardens, and more. Location: The location of the land parcel is crucial. Consider whether you want to be near amenities, have access to specific views, or desire a particular atmosphere. Topography: The terrain of the land parcel is important. Some land may be flat and easy to build on, while others might be sloped or have unique features like cliffs or panoramic sea views. Legal Requirements: Be aware of any legal requirements, permits, or restrictions associated with the land parcel. Lefkada has specific zoning and building regulations that need to be considered. Views and Scenery: Lefkada’s diverse landscape means you can choose land with specific views or features, whether it’s a sea view, mountain backdrop, or a combination of both. Accessibility: Evaluate how easily the land parcel can be reached and whether there are nearby roads and utilities to facilitate construction. Utilities and Infrastructure: Ensure that the land parcel has access to essential utilities such as water, electricity, and sewage systems. The presence of these services can impact your building plans. Environmental Factors: Consider any environmental factors that may impact the land. Lefkada’s natural beauty is highly valued and protected, so building on ecologically sensitive land may come with restrictions. Real Estate Investment in Lefkada Lefkada’s real estate market offers a compelling investment opportunity, combining natural beauty, accessibility, and a growing tourism industry. Here are key considerations for those interested in real estate investment in Lefkada: Short-Term Rentals: Lefkada’s popularity as a tourist destination means there is a consistent demand for short-term vacation rentals. Owning properties such as villas, apartments, or townhouses can provide a reliable source of rental income during the peak tourist season. Long-Term Rentals: Lefkada also offers opportunities for long-term rentals, particularly in its villages and towns. Residential properties that cater to year-round living can provide stable rental income. Capital Appreciation: The real estate market in Lefkada has shown a trend of capital appreciation over the years. Property values tend to increase, offering potential gains for investors when they choose to sell. Property Management: Property management services are essential for investors who may not be present on the island year-round. These services can help maintain and market your property for rentals, ensuring a hassle-free experience and a steady source of income. Market Trends: Staying informed about market trends, demand patterns, and the latest real estate developments is crucial for making informed investment decisions. A trusted real estate partner like Porto Katsiki Estate can provide valuable insights into market dynamics. Legal Considerations: As a foreign investor, it’s important to understand the legal requirements for property ownership and rental income in Lefkada. Comprehending tax obligations and local regulations is vital for a smooth investment experience. Diversification: Consider diversifying your real estate investment portfolio in Lefkada. Investing in different types of properties, locations, and rental strategies can help spread risk and maximize returns. Exit Strategy: Have a clear exit strategy in mind. Whether you plan to hold your investment long-term or intend to sell it at a certain point, having a defined strategy will help you make sound investment decisions. The Porto Katsiki Estate Advantage Porto Katsiki Estate is your trusted partner in exploring the world of Lefkada real estate. We provide knowledge, expertise, and personalized service to help you transform your real estate dreams into reality. Here’s what sets us apart in the market: Expertise: Our team is comprised of real estate experts with an in-depth understanding of the Lefkada market. We stay informed about the latest market trends, legal requirements, and local nuances to provide you with the most accurate and up-to-date information. Tailored Solutions: We believe in understanding your unique needs and preferences. Our team takes the time to listen to your requirements and curate a selection of properties that align with your goals and lifestyle. Local Insight: With our office located in the heart of Lefkada, we have an intimate understanding of the island’s neighborhoods, amenities, and local communities. Our knowledge helps you make well-informed decisions. Legal Guidance: Navigating the legal aspects of real estate transactions can be complex, especially in a foreign country. We work with trusted legal professionals who can assist you in understanding the legal requirements and ensuring a smooth transaction. Property Management: For investors, our property management services can help you maintain and market your property for rentals, ensuring a hassle-free experience and a source of consistent income. Exceptional Service: We are committed to providing a seamless and enjoyable experience from the moment you engage with us until you are handed the keys to your new property. Your satisfaction is our top priority. Lefkada: Your Real Estate Destination Lefkada, with its natural beauty, accessibility, and diverse real estate options, is a dream destination for those seeking quality of life, investment opportunities, and a taste of Greek paradise. Whether you’re looking for a permanent residence, a vacation home, or a strategic real estate investment, Lefkada welcomes you with open arms. At Porto Katsiki Estate, we are your dedicated partners in exploring the world of Lefkada real estate. Our commitment to expertise, local insight, and tailored solutions ensures that your real estate journey is seamless and satisfying. Unlock the beauty of Lefkada and discover the real estate opportunities that await you on this enchanting island. Get Started Today If you’re ready to explore the enchanting world of Lefkada real estate, we invite you to connect with us. At Porto Katsiki Estate, we’re here to answer your questions, provide insights, and guide you on your journey to finding the perfect property on this idyllic Ionian island. Don’t miss the opportunity to unlock the beauty of Lefkada and make your real estate dreams a reality. Contact us today and take the first step toward owning a piece of paradise on Lefkada.

Το Porto Katsiki Estate ιδρύθηκε το 2007 από την κυρία Βάσω Βαζούκη.

Το Porto Katsiki Estate είναι ένα μεσιτικό γραφείο με μεγάλη εμπειρία στο χώρο, όπου η ιδιοκτήτρια και οι συνεργάτες  της δουλεύουν με ένα κοινό αντικείμενο, να βοηθήσουν τους πελάτες να βρουν το ιδανικό ακίνητο στην  Ελλάδα και κυρίως στην όμορφη Λευκάδα, δίνοντάς τους όλες τις πληροφορίες για να λάβουν τη σωστή απόφαση.

Ειδικά για τους πολίτες άλλων χωρών, στόχος μας είναι η διαδικασία της αγοράς ακινήτου σε μια ξένη χώρα προς αυτούς, για να γίνει μια ευχάριστη επαγγελματική και οργανωμένη εμπειρία, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση με τις μέγιστες νομικές και οικονομικές εγγυήσεις.

Έχουμε δημιουργήσει έναν εξειδικευμένο χώρο εργασίας στην πόλη της Λευκάδας και διαθέτουμε ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο προνομιούχων ακινήτων σε όλη τη Λευκάδα αλλά και στη γύρω περιοχή, όπως Μεγανήσι, Πάλαιρο, Πρέβεζα και Πάργα.

Βρείτε την ιδιοκτησία σας … στον ήλιο!

Οι Υπηρεσίες Μας

Μεσιτεία Ακινήτων

Το γραφείο μας καλύπτει ολο το εύρος του ενδιαφέροντος των πελατών μας από lux βίλλες παραθαλάσσιες μέχρι διαμερίσματα και από αγροτεμάχια ορεινά μέχρι παραθαλάσσια. Επίσης μεγάλα επενδυτικά ακίνητα και ξενοδοχεία.

Property valuation

Εκτίμηση Ακινήτων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκτίμηση του ακίνητου σας σε συνεργασία με επαγγελματία εκτιμητή που οι εκτιμήσεις του έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς.

Διαχείρηση Ακινήτων

Το γραφείο μας μπορεί να σας καλύψει για τη διαχείριση του ακινήτου σας μετά την αγορά σε συνεργασία με εταιρεία διαχείρισης ακινήτων.

Οι Συνεργάτες μας

Ασπασία Γρηγόρη

Δικηγόρος

Ευάγγελος Θερμός

Πολιτικός Μηχανικός

Paleros Dream Homes

Κατασκευαστική Εταιρεία

Συνήθεις ερωτήσεις

 • Φόρος αγοράς στην τιμή του συμβολαίου 3% + ΦΠΑ
 • Μεσιτική αμοιβή 3% + ΦΠΑ
 • Αμοιβή συμβολαιογράφου
 • Αμοιβή δικηγόρου

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία της αγοραπωλησίας με εμπειρία και σοβαρότητα

 • Αναζήτησή ακινήτου
 • Νομικό έλεγχο από την συνεργάτη μας κα Ασπασία Γρηγόρη (Συμβολαιογράφος)
 • Τεχνικός έλεγχος από τον συνεργάτη μας κ. Ευάγγελο Θερμό (Πολιτικός Μηχανικός)
 • Έκδοση ΑΦΜ
 • Διαδικασία συμβολαίου
 • Σχεδιασμός & κατασκευή
 • Διαχείρηση ακινήτου

Η ανάθεση ακινήτου με την εταιρία μας είναι δωρεάν.

Compare listings

Compare